YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2006/4-122,K. 2006/162,T. 13.6.2006

  • GÖREVDE YETKİYİ KÖTÜYE KULLANMAK ( Görüşmenin Haklarında Dinleme Kararı Bulunmayan 3. Kişiler Arasında Geçtiği – Tesadüfen Elde Edildiği Kabul Edilen Konuşma Tutanağı Yasa Dışı Elde Edilmiş Delil Niteliğinde Olduğu )

ÖZET : Dosyada kanıt olarak kabul edilen telefon konuşma tutanakları incelendiğinde, bu görüşmenin haklarında dinleme kararı bulunmayan üçüncü kişiler arasında geçtiği açıktır. Bu konuşmada tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi konusunda 4422 sayılı Yasa’da herhangi bir hüküm bulunmadığına göre bu konuşma tutanağı yasa dışı elde edilmiş delil niteliğindedir. Kaldı ki, 5271 sayılı Yasa’nın 138. maddesine göre de tutanağa yasal bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır.

Zira, tesadüfen elde edilen bu kanıt, görevde yetkiyi kötüye kullanma suçu ile ilgili olup, bu suç 135. maddede sayılan katalog suçlar arasında yer almadığından, yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır. Yasaya aykırılığı saptanan bu kanıt dışlandığında dosyada isnat olunan suçu sübuta erdirecek başkaca kanıt bulunmadığı görülmektedir.