İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Büromuzun verdiği icra iflas hukuku kapsamındaki hizmetler; şahısların veya şirketlerin alacaklarının devlet gücüyle tahsil edilmesine yönelik işlemleri kapsamaktadır. Müvekkillerin alacaklarının hukuki tarifine uygun icra takiplerinin başlatılması, haciz işlemleri ve alacağın tahsili için gerekli tüm işlemlerin bütün olarak sunulduğu bu kapsamda, müvekkillerin aleyhlerinde açılmış icra takiplerinin de takibi sağlanmaktadır. Haksız alacak taleplerinin iptal edilmesi için gereken itiraz ve davalar, süresi içinde, hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

Neleri Kapsar? :

Müvekkillerin alacaklısı olduğu, kambiyo senetlerinden (Çek, Senet, Bono, Poliçe) kaynaklanan alacakların tahsili için gereken icra takibinin açılması ve alacağın tahsili için haciz ve satış işlemlerinin yapılması, kira alacaklarının takibi ve tahsili, fatura ve cari hesap alacaklarının takibi ve tahsili, rehin hakkının para çevrilmesi, yapılan haksız itirazların iptal edilmesi için dava açılması ve dava takibi şeklindeki işlemlerin yanında, müvekkiller aleyhine açılmış haksız takiplere gerekli itirazların yapılması, müvekkillerin İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemelerinde temsili, müvekkil şirketin ihtiyacı halinde iflas ertelemesi dava ve prosedürünün titiz bir şekilde takibi, bu hizmetler kapsamındaki belli başlı örneklerdir.

Kimler İçin?:

 • Ticari faaliyet gösteren tüm şahıs ve şirketler,
 • Herhangi bir ticari faaliyeti olmasa da alacağını tahsil edememiş şahıslar,
 • Aidat alacağı bulunan site/apartman yönetimleri,
 • Kira alacağı bulunan taşınmaz sahipleri,
 • Haksız takibe uğramış şahıs veya şirketler,

İlgili İşlemler:

 • İlamlı icra ikame edilmesi (Mahkeme kararlarından kaynaklanan alacakların tahsili için)
 • İlamsız icra ikame edilmesi (Fatura, Cari Hesap, Kira veya Diğer Sözleşmelerden kaynaklanan alacakların tahsili için)
 • Kambiyo senetlerine özgü takip ikame edilmesi (Çek, Senet, Poliçe, Bonodan kaynaklanan alacakların tahsili için)
 • Rehin veya ipotek hakkının paraya çevrilmesi yolu ile takip ikame edilmesi (Taşınır/taşınmaz mallar üzerindeki rehin hakkından kaynaklanan alacakların tahsili için)
 • İcra yolu ile satış işlemleri,
 • Yapılan takiplere itiraz edilmesi ve itirazların iptali için açılan davaların takibi,
 • Taahhüdün veya nafakanın ihlali ile ilgili ceza davalarının takibi,
 • Ödeme planlarının hazırlanması,
 • Haciz nedeni ile oluşan istihkak, istirdat ve tazminat davalarının ikamesi ve takibi