Miras bırakan yani ölen kişi, bazı durumlarda mirasçıları mirastan mahrum bırakabilir. Bu mahrum bırakma yalnızca saklı paylı mirasçılar için geçerli olmaktadır. Normal şartlarda miras bırakan, mirasından pay almalarını istemese dahi saklı paylı mirasçıların miras hakkı korunmaktadır.

Kimdir saklı paylı mirasçılar? Saklı paylı mirasçılar, kanunda açıkça tanımlanmıştır. Bunlar; anne, baba varsa sağ kalan eş ve altsoydur. Altsoydan kasıt çocuklardır. Çocuklar hayatta değilse torunlardır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ŞARTLARI NELERDİR?

Mirasçılıktan çıkarmanın koşullarının oluşabilmesi için birtakım durumlar söz konusudur. Cezai nitelikte ve koruyucu nitelikte olmak üzere iki durum mevcuttur. Cezai olarak;

  • Saklı paya sahip tarafın mirasçılıktan çıkarılabilmesi için, mirasçının, miras bırakan ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olması gerekmektedir. ‘’Ağır suç’’ kavramı hakimin takdir yetkisi alanına girer. Aile bağlarını koparıcı nitelikte bir suç meydana gelmiş olmalıdır.

 

  • Saklı paylı mirasçının, miras bırakana ya da ailesine karşı, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması. Mirasçı eğer ki ailesine karşı sadakat, bakım, gözetim ve yardım gibi hususlardaki görevlerini yerine getirmemiş ise bu durum ortaya çıkar. Ayrıca kötü bir hayat sürmesi, kötü alışkanlıklara sahip olması da bu yükümlülüklerini yerine getirmede aksatmaya yol açarsa bu da mirasçılıktan çıkarma sebebidir.

Yukarıda bahsedilen koşullar cezai nitelikteki koşullardır. Bir de mirasçıyı koruyucu nitelikte, mirasçılıktan çıkarma söz konusudur.

Bu da;

  • Borç Ödemeden Aciz Olma Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarmamiras bırakan burada mirasçıyı korumakta, ölümden sonra borçlardan sorumlu tutulmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 Şartları;

  1. Mirasçı borç ödemede aciz olmalıdır
  2. Mirastan çıkarılan mirasçının altsoyu olması gerekir
  3. Koruyucu çıkarma altsoyun doğmuş ya da doğacak çocukları lehine yapılmalıdır
  4. Koruyucu çıkarma vasiyet ya da miras sözleşmesiyle yapılmalıdır

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN SONUÇLARI NELERDİR?

Mirasçılıktan çıkarılma ile, mirasçının, mirasçı olma sıfatı sona erer. Bu kimse

mirastan pay alamaz ve tenkis davası da açamaz.

Miras bırakanın ölümünden sonra malvarlığı, alacak ve borçlar, mirasçılara geçmektedir. Iskat edilen yani mirasçılıktan çıkarılan kişi borçlardan da sorumlu olmayacaktır.

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA İPTAL EDEBİLİR Mİ?

Her ne kadar miras bırakan böyle bir hukuki işlem yapmış olsa da, ıskat edilen mirasçı, belirli koşullarda bu işlemi iptal edebilir.

Tasarrufun iptali ya da tenkis davası ile mirasçılıktan çıkarmanın haksız olduğunu ve korunması gereken menfaatinin bulunduğunu bu davalar yoluyla ispat edebilirse mirasçılıktan çıkarma işlemi iptal ettirilebilir.